boroshaz.hu

A jövőnek építünk

Kapcsolat

Boros Károly

e-mail: boros.karoly@boroshaz.hu

Borosné Meleg Ilona Andrea

tel: 06205933360

e-mail: boros.andrea@boroshaz.hu

Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

 

A Boros-Házépítő Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A Felhasználók a www.boroshaz.hu weboldal, és az Adatfeldolgozó facebook.com közösségi oldalon üzemeltetett https://www.facebook.com/boroshaz.hu  oldala használatának megkezdésével,  a szolgáltatások igénybevételével elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót.

 

 1. Adatkezelő adatai

Név: Boros-Házépítő Kft.

Székhely: 9111 Tényő, Petőfi Sándor utca 78.

Telefonszám: +36 30 3005715

e-mail cím: info@boroshaz.hu

 

 1. A kezelt adatok köre

A Weboldalon, külön erre szolgáló felületen a felhasználónak lehetősége van megadni adatait az adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, és tájékoztatás kérése céljából. A kapcsolatfelvétel során a következő személyes adatok megadása szükséges: név, e-mail-cím: telefonszám, üzenet
Adatmegadásra kizárólag 18. évüket betöltött személyek jogosultak

 1. Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, a Felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.

Az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

 1. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A honlap révén megvalósuló adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó a honlap használatával, valamint személyes adatai önkéntes megadásával adja meg. Az érintett a jelen tájékoztatás ismeretében hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez. A felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése A honlapon találhatóak olyan linkek, amelyek más honlapokra mutatnak. Az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési nyilatkozatában foglaltak irányadók.

 1. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az adatkezelő, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozók jogosultak a hatályos jogszabályok szerint.

Az adatok feldolgozását az adatkezelő megbízásából az alábbi adatfeldolgozók végzik:

Név: Orient Web Bt.
Székhely: 3534 Miskolc, Gőz u. 7.
Telefonszám: +36 (20) 295 55 90
Email cím: info@honlapom.hu
Adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltatás

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy további adatkezelőt vonjon be az adatkezelésbe, melyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

 1. Cookie

Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a honlap cookie-kat használ a hatékony működés érdekében.

Az adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a Google Analytics segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. A Google Analytics a látogatók beazonosításához további cookie-t használ. A Google Analytics nem rögzít olyan IP adatokat, amelyekkel az Érintett beazonosítható lenne. A mérési adatokról, azok kezeléséről a Google az alábbi oldalán részletes felvilágosítást nyújt. Elérhetősége: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

A Google Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételeit az alábbi oldalon találja: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A honlap használatával a honlapra látogatók engedélyezik az Adatkezelő részére, a cookiek használatát. Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy lehetőségük van a cookiek használatának tiltására a saját felhasználói eszközeik beállításaiban. Ez a beállítás általában az eszköz böngészőjének beállításai között az Adatvédelem és Biztonság menü alatt érhető el.

 1. Adatgyűjtés

Adatkezelő tájékoztatja Felhasználóit, hogy a facebook.com közösségi oldalon adatgyűjtést végez. A kezelt adatok köre: a Felhasználó facebook.com oldalon regisztrált neve, nyilvános profilképe. Az   érintettek   köre: valamennyi   érintett, aki   regisztrált   a   Facebook.com   közösségioldalon, és „lájkolta” (a Facebook.com oldalon látható „Like” gombra való kattintással) a weboldalt/honlapot.  Az   adatkezelés   célja: A   Facebook.com   oldalon, a   weboldal/honlap   egyes   tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, „követése”, illetve „lájkolása”.

Az   adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: … Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a  https://www.facebook.com/policy.php  címen tájékozódhat az érintett.

 1. Felhasználó jogai

Hozzáférés a személyes adatokhoz: az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan folytat-e adatkezelést, ha igen mi az adatkezelés célja, melyek a kezelt személyes adatok fajtái, adattovábbítás esetén annak jogalapja, címzettjei, az adatkezelés tervezett időtartama, adatok forrása, profilalkotással kapcsolatos információk, adatfeldolgozók neve, címe, adatkezelési tevékenysége

Helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó személyes adatokat.

Törléshez való jog: Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, Az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, a jogszabályoknak megfelelően

Adatkezelés korlátozása: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy fontos közérdekből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel jogaival, és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogiigények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Adatkezelő intézkedése Felhasználó kérelme esetén

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés törlés, korlátozás a tiltakozás, és az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőleg elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt más módon kéri.

 1. Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, az Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatás a következő információkat tartalmazza:

- az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája

- az Adatkezelő elérhetősége

- az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények

- a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

 1. Adatbiztonság

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt és kezelt adatok védettek legyenek, megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy jogosulatlan személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, ne módosíthassa és ne törlhesse azokat. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő és alkalmazottai, és az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, az Adatkezelő jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a weboldalon való megadása esetén, annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek, vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik, az adatok védelme teljes mértékben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okból kifolyólag keletkezett kárért.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben a Felhasználó ennek ellenére úgy érzi, hogy ennek nem felelt meg, észrevételt tehet az info@boroshaz.hu e-mail címen, vagy a 9111 Tényő, Petőfi Sándor u. 78. postacímen.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, jogorvoslattal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) és a bíróságnál.

 1. Egyéb rendelkezések

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.boroshaz.hu/adatkezeles   weboldalon történik.

Jelen tájékoztatóra az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezései irányadók.

Tényő, 2020. november.                                                                  

Boros-Házépítő Kft.
       Adatkezelő